Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

Ple ordinari de l’Ajuntament d’Alcoi del 6 de maig

Ordre del dia de la sessió Ordinària a realitzar el dia 6 de maig de 2022, en esta Casa
Consistorial, a les 09:30 hores, en primera convocatòria.

1. 9511/2022 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 07-01-2022 (ORDINÀRIA), 04-02-2022 (ORDINÀRIA) I 14-02-
2022 (EXTRAORDINÀRIA I URGENT)

2. 9511/2022 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS

3. 7885/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2022/04.

4. 10412/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,
DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE DE 2022.

5. 11046/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ DE RECONEXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. EXP: 2022/04.

6. 5297/2022 CONTRACTACIÓ
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA VIARIA D’ALCOI” C.951

7. 9563/2022 GABINET JURÍDIC
MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ DEL TRÀFIC
DE PERSONES I VEHICLES EN LES VIES URBANES.

8. 6340/2022 PERSONAL
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE FIXACIÓ DE CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC DE
L’AJUNTAMENT D’ALCOI

9. 10323/2022 PERSONAL

CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE COL·LABORACIÓ RESERVATS A FUNCIONARIS AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

10. 6889/2022 COMERÇ
SOL·LICITUD PER PART DE L’ENTITAT “MERCAT ZONA NORD,S.L” DE L’INCREMENT
DE L’IPC A LES TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT DE LA ZONA
NORD DES DE GENER DEL 2022.

11. 8570/2022 ARQUITECTURA
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1736/2022 DE L’1 D’ABRIL, D’OBRES DE
DEMOLICIÓ PER EMERGÈNCIA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT ANTONI
NÚMERO 73

12. 1743/2022 PATRIMONI
APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL DE BÉNS DE L’INVENTARI MUNICIPAL.
TANCAMENT EXERCICI 2021

13. 9511/2022 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 1558
FINS A LA NÚMERO 2130 DEL PERÍODE 2022.

14. 12164/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA PARTIDO POPULAR – COMPROMÍS ALCOI – CIUDADANOS –
PODEM – GUANYAR ALCOI: PER INSTAR A LES ADMINISTRACIONS A LA CREACIÓ
DE FONS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LES PLUGES A LA CIUTAT

15. 12173/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A UN ENLLUMENAT AMB MENYS CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

16. 12175/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A L’ADEQUACIÓ DELS CONTENIDORS DE RESIDUS A PERSONES
INVIDENTS O AMB DISCAPACITAT VISUAL

17. 12177/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A SOL·LICITAR INFORMACIÓ SOBRE LES REUNIONS AMB ACCIONARIAT
DEL CD ALCOYANO

18. 12178/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES-PREC SOBRE AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES TEATRALS

19. 12179/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA-PREC SOBRE ACCIONS DAVANT RESOLUCIÓ D’ANTIFRAU RESPECTE A
LA GESTIÓ DE L’AIGUA POTABLE

 

 


Notícies relacionades:

1121