Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

Publicades en el BOP les bases per les quals es convoca la concessió d’ajudes a esportistes no profesionals d’Alcoi durant l’any 2021

La present convocatòria té com a objecte la concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes econòmiques a esportistes alcoians/as no professionals que, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l’activitat esportiva, auguren una projecció immediata o futura per a l’esport.

Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria estan dirigides a consolidar la progressió del rendiment de les persones esportistes, i es destinen a sufragar, en tot o en part, les despeses ocasionades per la participació, en la seua modalitat esportiva, en les competicions durant la temporada 2020/21, que comprenen el període entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021, o bé la temporada que comprenga l’any 2021 considerant també aquells obtinguts des del 20 de novembre de 2020. En qualsevol cas no es consideraran en cap cas aquells resultats que hagen sigut tinguts en compte en la convocatòria 2020.

L’import mínim de les ajudes objecte de la present convocatòria serà de 300 euros, i el màxim de 2.000 euros. El nombre d’ajudes que es concediran no serà superior a vint (20) i vindrà determinat per la classificació d’acord amb la puntuació obtinguda pels aspirants que hagen superat el mínim exigit i fins a esgotar el crèdit pressupostari consignat de 14.000 euros.

Les sol•licituds es formalitzaran per mitjà d’instància dirigida al Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament d’Alcoi, segons model disponible en la web del Departament d’Esports, i es presentaran en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, (apartat Subvencions de concurrència competitiva d’Esports), en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 27 d’octubre de 2021.

+ informació a la web de l’Ajuntament d’Alcoi a la secció d’Esports: https://www.alcoi.org/ca/areas/deportes/index.html


Notícies relacionades:

1120