Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Generalitat Valenciana

Protocol de salut pública per a esdeveniments socials on se servisquen aliments, en el context de la pandèmia per Covid-19

Protocol de salut pública per a esdeveniments socials on se servisquen aliments

OBJECTIU
Establir un protocol per a la implantació de mesures excepcionals i temporals per a la celebració d’esdeveniments de caràcter social on se servisca menjar o beguda, qualsevol que siga la seua motivació i el seu lloc de celebració (espais públics o privats), de manera que s’eviten situacions que puguen suposar un major risc d’exposició i transmissió del virus COVID-19.

Tot això sense perjudici del compliment de la normativa sobre mesures de prevenció enfront del COVID-19 que resultara aplicable en el seu moment, com a conseqüència de l’evolució de la situació epidemiològica.

MARC NORMATIU
• REIAL DECRET LLEI 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19.

• ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID19, que estableix al punt quart, de plans específics de seguretat, protocols i guies, que les mesures previstes en el present acord podran ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d’activitat, que seran aprovats per les administracions competents.

• RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del COVID-19.

• DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la COVID-19.

• RESOLUCIÓ de 13 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures addicionals a la ciutat de València durant 14 dies naturals comptats a CSV:4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF

partir del dia de hui, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19 que viu en l’actualitat la localitat.

• RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19.

MESURES
MESURES DE LIMITACIÓ D’HORARI I AFORAMENTS
1. Aforament màxim Establiments amb aforament conegut i amb Registre Sanitari (com per exemple salons de banquets).

En aquells establiments que disposen d’un aforament prèviament establit i disposen del preceptiu registre sanitari, s’ajustaran al que es disposa en la normativa vigent.

◦ Consum a l’interior del local, 75% de l’aforament.
◦ Consum en terrassa, 100% de l’aforament.

Establiments/llocs sense aforament conegut (com per exemple esdeveniments en residències privades) i/o sense registre sanitari.

L’organització d’esdeveniments l’afluència dels quals estiga previst que supere les 50 persones, estarà supeditada a la comunicació prèvia per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que es preveja superar les 150 persones, a més serà preceptiva l’obtenció d’autorització prèvia municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i a la implantació per part de l’organització de mesures de prevenció d’acord amb les especificacions i exigències tècniques. Si fóra necessari, l’Ajuntament podria realitzar visita in situ a fi de verificar les mesures proposades. Així mateix podrà sol·licitar informació referent a la situació epidemiològica al Centre de Salut Pública (CSP) que per la seua ubicació li corresponga.

Les persones organitzadores hauran d’informar a l’ajuntament sobre les condicions en les quals s’efectuarà la celebració: tipus d’esdeveniment, lloc de celebració, aforament màxim, control d’assistents, mesures d’higiene implantades, etc.

En aquesta mena d’esdeveniments, siga com siga l’afluència prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75 per cent.

CSV:4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF

En els esdeveniments on es reunisquen més de 150 persones els organitzadors del mateix hauran de disposar d’un pla de contingència davant l’aparició de casos sospitosos de COVID-19.

Es recomana que en cas de celebrar-se l’esdeveniment l’ajuntament ho comunique per correu electrònic al CSP que per la seua ubicació li corresponga.

2. Quan l’afluència es preveja superior a 400 persones haurà de comptar amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

3. Els organitzadors hauran de disposar d’una llista d’assistents a l’esdeveniment i d’un mitjà de contacte disponible (mòbil, correu electrònic), a fi de complir amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes llistes es posaran a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requereixen.

4. S’hauran d’assenyalar els espais comuns mitjançant marques d’espera per a facilitar el manteniment de la distància física interpersonal.

En el cas de realitzar servei en barra, s’han de senyalitzar amb marques en el sòl les distàncies de seguretat tant per als clients que estiguen en la barra, com per als clients que estiguen esperant a ser atesos, per a evitar aglomeracions.

5. La distància física entre taules, o agrupacions de taules serà d’1,5 metres. Aquesta distància d’1,5 metres haurà d’estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions de taules.

6. L’ocupació màxima de taules o agrupacions de taules serà de 10 persones. Es recomana facilitar l’agrupació de convivents, intentant en la mesura que siga possible evitar grups de persones no convivents i taules només per a xiquets.

7. El consum dret o en barra s’efectuarà en tot moment respectant la distància interpersonal 1,5 metres.

8. S’haurà de senyalitzar l’ocupació màxima permesa en les condícies depenent de les
característiques d’aquests.

9. Els esdeveniments podran realitzar la seua activitat fins a la 1.00 h com a màxim, incloent-hi en aquest horari màxim qualsevol altra activitat que es desenvolupe com a suport o complement als citats esdeveniments.

10. Durant la celebració dels esdeveniments no està permés el ball. En el cas que l’esdeveniment es tracte d’una cerimònia nupcial, estarà permés el ball dels nuvis.

MESURES HIGIÈNIQUES
1. Ús de màscara obligatòria per a les persones treballadores i assistents a l’esdeveniment (excepte en el moment en què s’estiga consumint).
CSV:4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF

2. No es podrà fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es puga respectar una distància mínima interpersonal de, com a mínim, 2 metres. Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o vaporeig.

3. Dispositius amb gel hidroalcohòlic situats en l’entrada i si pot ser distribuïts en altres ubicacions de manera que puguen ser utilitzats amb la freqüència suficient.
4. S’haurà de disposar de papereres amb pedal i tapa per a poder depositar el material d’un sol ús.

5. Es recomana evitar el servei de cocktail de manera prèvia al banquet per la dificultat que suposa respecte a l’ús de màscara i manteniment de la distància de seguretat.

En cas de realitzar-se, es recomana que siga assistit establint punts de lliurament diversos per a evitar una excessiva concentració de persones, evitant taules amb snacks no envasats o plats compartits.

Durant el servei de cocktail els clients hauran d’anar amb màscara (excepte en el moment del consum d’aliments o begudes) i hauran de respectar la distància de seguretat interpersonal.

6. Evitar la preparació de les taules amb molta antelació. El personal que condicione les taules dels comensals haurà d’anar protegit amb màscara i haurà d’higienitzar-se les mans amb freqüència.

7. S’evitaran els plats compartits, prioritzant els plats amb racions individualitzades.

8. Reforçar els protocols de neteja i desinfecció, especialment en llocs d’ús comú com els lavabos.

9. Servei de barra lliure després del banquet.
Es recomana optar per un servei en taula (el cambrer pren nota i serveix en la taula dels comensals).

Si es realitza el servei en barra, s’organitzarà de manera que permeta mantenir una distància d’1,5 metres entre clients.

València, data de signatura electrònica
LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA I DEL SISTEMA
PÚBLIC

Més noticies

¿Cómo puedo conseguir el certificado Covid-19?

Rubén

Ximo Puig: ‘Tan importante como la actuación del personal sanitario es el comportamiento de las personas quedándose en casa’

Redacció

Ximo Puig: “Hemos de ser maduros para tener una Navidad diferente y con alegría responsable”

Redacció

Ximo Puig y José Luis Escrivá anuncian que la Comunitat será una de las primeras autonomías en suscribir el convenio para la gestión del ingreso mínimo vital

Redacció

Ximo Puig veu como a prioritària la participació de la Comunitat Valenciana en consorcis europeus

Redacció

Ximo Puig valora la unión de las instituciones ‘en momentos de dolor’ y apela al ‘sentimiento de país’ y al ‘entendimiento’ para afrontar el futuro 16/07/2020

Redacció
1125