Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Ibi

Ibi celebra el ple ordinari

L’Ajuntament d’Ibi ha celebrat el ple municipal corresponent al mes de juny en el qual s’han tractat diversos assumptes relacionats amb l’actualitat local

ÀREA D’URBANISME, ACTIVITATS I INFORMÀTICA.
PRIMER.- Proposta d’acord per a aprovar la declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte territorial de les construccions residencials i les seues construccions complementàries, descrites en la memòria aportada pel sol·licitant el dia 05/06/2024 i situades en el polígon 7, parcel·la 52.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PERSONES MAJORS
SEGON.- Proposta d’acord per a aprovar l’adhesió del municipi d’Ibi al V Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
TERCER.- Dació de compte dels Decrets de l’Alcaldia i Tinences d’Alcaldia des de la sessió anterior.
QUART.- Informes de l’Alcaldia, Tinentes d’Alcalde i Regidors Delegats.
CINQUÈ.- Mocions per via d’urgència.
SISÈ.- Precs i preguntes.

Ho acorda, mana i signatura Sergio Carrasco Martínez, Alcalde-President de l’Excm.
Ajuntament d’Ibi. Diligència mitjançant la qual s’ordena l’anotació d’aquesta Resolució en la seua expedient i la seua incorporació al Llibre de Resolucions, d’acord amb el que es preveu en l’article 3.2 e) i h) del RD 128/2018. Signada digitalment pel Secretari en la data que consta en l’empremta digital impresa en aquest document

 

 


194