Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Ibi

Ibi celebra un ple extraordinari i urgent

Aquesta Alcaldia-Presidència ha constatat la necessitat de convocar la present sessió extraordinària i urgent d’acord amb el que es disposa en l’Art. 79 RD. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), davant la necessitat
de procedir a l’aprovació dels acords que formen part de l’Ordre del dia, no podent dilatar-se la seua aprovació fins a la sessió ordinària següent.
En virtut de les facultats previstes en l’apartat c) de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en compliment del que es disposa en l’article 41.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les
Entitats Locals.

Per tot això,
RESOLC:
Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE, que tindrà lloc el dia 17 d’abril de 2024, a les 09.00 en primera convocatòria i una hora després en segona, amb el següent ORDRE DEL DIA:
PRIMER.- Declarar la urgència de la sessió.
SEGON.- Proposta d’acord per a deixar sense efecte el cronograma aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada el 12 de gener de 2024, així com la seua correcció d’error material aprovat per l’Ajuntament Ple el 6 de febrer de 2024 i aprovar la previsió i planificació de l’actuació delegada en els
terminis assenyalats conforme al cronograma que s’adjunta a la proposta.
TERCER.- Proposta d’acord per a autoritzar la compatibilitat a l’emprada Sra. María Elisa Cremades Verdú, per a l’acompliment del lloc de Professora Associada a temps parcial en la Universitat d’Alacant.


194