Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Ibi

Ple extraordinari i urgent Ajuntament d’Ibi

Esta Alcaldia-Presidència ha constatat la necessitat de convocar la present sessió extraordinària i urgent d’acord amb el que es disposa en l’Art. 79 RD. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (*ROF), davant la necessitat de procedir a l’aprovació dels acords que formen part de l’Orde del dia, no podent dilatar-se la seua aprovació fins a la sessió ordinària següent.
En virtut de les facultats previstes en l’apartat c) de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en compliment del que es disposa en l’article 41.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals.

Per tot això,

RESOLC:
Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE, que tindrà lloc el dia 22 de maig de 2024, a les 09.00 en primera convocatòria i una hora després en segona, amb el següent ORDE DEL DIA:

 

 

PRIMER.- Declarar la urgència de la sessió.

SEGON.- Proposta d’acord per a modificar el règim de dedicacions exclusives a cinc per l’assumpció pels Regidors d’una Delegació d’àrea, amb una dedicació mínima, referida a la jornada normal de treball, del 100% de la jornada i una retribució equivalent al 83% de la retribució de referència i establir d’acord amb les bases d’execució del Pressupost, un 8% de la retribució de referència, per l’assumpció dels càrrecs de portaveu, que s’abonarà amb caràcter retroactiu.
TERCER.- Proposta d’acord per a aprovar la liquidació de les quantitats a satisfer derivades de la prestació referida al tercer Balda Obres Reunides, S.L pertanyent a l’exercici 2023 per considerar que existixen raons d’interés públic que aconsellen no acudir a la via de la revisió d’ofici pels greus perjuís que això podria ocasionar per als administrats i per al tercer que actua de bona fe i reconéixer extrajudicialment els crèdits pendents de pagament i imputació pressupostària i la seua aplicació al pressupost de l’exercici 2024 donat el seu caràcter de despesa inajornable.

 

D’altra banda, s’ha convocat per a el pròxim dia 27 de març a les 14.30 hores un ple de caràcter extraordinari per a abordar el tema de la Residència d’Ancians de la localitat d’Ibi.

 


246