Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Ibi

Sessió Ordinaria del 31 de juliol de 2023

Sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, va tindre lloc en el saló de sessions de la Casa Consistorial, el dia 31 de juliol de 2023, a les 19.00 hores en primera convocatòria i mitja hora després, amb el següent

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

PRIMER.- Aprovació dels esborranys de les actes núm. 9/23 i 10/23, corresponents a les sessions de disset i vint-i-dues de juny de 2023, respectivament.

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

SEGON.- Dació de compte dels Decrets de l’Alcaldia i Tinences d’Alcaldia des de la sessió anterior.

TERCER.- Informes de l’Alcaldia, Tinentes d’Alcalde i Regidors Delegats.

QUART.- Mocions per via d’urgència.

CINQUÈ.- Precs i Preguntes.

 


Notícies relacionades:

294